Τα στοιχεία μιας πρόσκλησης.

Σέρνω στο σωστό κουτάκι τα στοιχεία μιας πρόσκλησης, τα οποία υπάρχουν στα αριστερά.